تاریخچه والیبال

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۳۱ ب.ظ

آموزش تکنیک پنجه

تکنیک پنجه را میتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک را به خوبی فرا گیرد در فاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ, سرعت توپ, محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و... بسیارموفق خواهد بود. شاید به نظر برسد فقط افرادی که در زمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست و مهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید . البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرتر ازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود و به حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

http://up.volleyballiran.com/uploads/137503466024971.gif

آموزش پنجه :

درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرار میگیرد:

        وضعیت عمومی بدن

       وضعیت دستها (قبل، هنگام و پس ازضربه به توپ)

        مراحل دریافت و ارسال توپ

 

شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

       اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد.

   درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند

        درگارد ساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود

        دستها نیز بالاتر ازسطح شکم قرارمیگیرند

    درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه را در جلو قرار دهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست در جلو الزامی است .

شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه و قالب توپ)

انگشتان شست که با کنار هم قرارگرفتن یک خط را میسازند بایستی موازی ابروها و در فاصله مناسب از سر و صورت قرار بگیرند . انگشتان نشانه هم در کنار هم قرار گرفته و با انگشتان شست یک مثلث را تشکیل میدهند.

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر (ازلحاظ فاصله) درحالت مناسب قرار دارد یا نه می توان تست زیر را انجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل از عمل ضربه به توپ , دستها را ازهم دورکنید تاتوپ از درون مثلث پنجه عبورکند و همزمان با این عمل، سر، هیچگونه حرکتی نداشته باشد. اگر توپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هد زدن را انجام میدهند برخورد کرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است.

البته پس از کسب مهارت سطح تماس انگشتان با توپ کاسته میشود و انگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه با توپ تماس نخواهند داشت.

 شرح مرحله سوم (دریافت و ارسال)

مرحله دریافت و ارسال در مدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها در عمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنها را بصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت :

پس از رسیدن به محل مناسب (زیر و پشت توپ) با استفاده از گامهای درست و اتخاذ گارد مناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . در این حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده و حالت کروی خود را دارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند). بدون آنکه تماسی بین دستها با توپ وجود داشته باشد، دستها به استقبال توپ میروند و توپ را تا نزدیک شدن به سر همراهی میکنند . در این حالت توپ به نزدیکترین فاصله با دستها و سر رسیده و حالت کروی دستها دقیقا توپ را احاطه کرده اند.

مرحله ارسال:

هنگامی که توپ در مناسب ترین مکان از نظر فاصله با سر قرارگرفت و بدن نیز در حال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه) و دستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف را دنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته در پاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرو را به توپ وارد میکند و نیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست).

عملکرد مفاصل در پاس پنجه:

    در پاس های کوتاه تقریبا تا 1متر ارتفاع بالاتر از تور (پاس روی سر- پاس جلو و پشت) مفاصل انگشتان و مچ دست به توپ نیرو وارد میکنند.

    در پاسهای متوسط تقریبا از 1 متر تا 4 متر ارتفاع و نزدیک به دو سر تور (نزدیک به آنتن ها) علاوه بر انگشتان و مفصل مچ دست، مفصل آرنج و کتف نیز به توپ نیرو میدهند.

   درپاس های بلند با ارتفاع و فاصله بیش از 4 متر از تمام مفاصل انگشتان، مچ دست، آرنج، بازو، کمر، زانوها و مچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

       گارد ایستاده

        گارد متوسط

        گارد نشسته

        پنجه در حال پرش

        پاس پنجه پشت

        پاس پنجه از پهلونوشته شده توسط saeed barzigar
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

آموزش تکنیک پنجه

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۳۱ ب.ظ

تکنیک پنجه را میتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک را به خوبی فرا گیرد در فاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ, سرعت توپ, محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و... بسیارموفق خواهد بود. شاید به نظر برسد فقط افرادی که در زمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست و مهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید . البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرتر ازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود و به حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

http://up.volleyballiran.com/uploads/137503466024971.gif

آموزش پنجه :

درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرار میگیرد:

        وضعیت عمومی بدن

       وضعیت دستها (قبل، هنگام و پس ازضربه به توپ)

        مراحل دریافت و ارسال توپ

 

شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

       اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد.

   درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند

        درگارد ساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود

        دستها نیز بالاتر ازسطح شکم قرارمیگیرند

    درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه را در جلو قرار دهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست در جلو الزامی است .

شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه و قالب توپ)

انگشتان شست که با کنار هم قرارگرفتن یک خط را میسازند بایستی موازی ابروها و در فاصله مناسب از سر و صورت قرار بگیرند . انگشتان نشانه هم در کنار هم قرار گرفته و با انگشتان شست یک مثلث را تشکیل میدهند.

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر (ازلحاظ فاصله) درحالت مناسب قرار دارد یا نه می توان تست زیر را انجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل از عمل ضربه به توپ , دستها را ازهم دورکنید تاتوپ از درون مثلث پنجه عبورکند و همزمان با این عمل، سر، هیچگونه حرکتی نداشته باشد. اگر توپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هد زدن را انجام میدهند برخورد کرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است.

البته پس از کسب مهارت سطح تماس انگشتان با توپ کاسته میشود و انگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه با توپ تماس نخواهند داشت.

 شرح مرحله سوم (دریافت و ارسال)

مرحله دریافت و ارسال در مدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها در عمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنها را بصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت :

پس از رسیدن به محل مناسب (زیر و پشت توپ) با استفاده از گامهای درست و اتخاذ گارد مناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . در این حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده و حالت کروی خود را دارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند). بدون آنکه تماسی بین دستها با توپ وجود داشته باشد، دستها به استقبال توپ میروند و توپ را تا نزدیک شدن به سر همراهی میکنند . در این حالت توپ به نزدیکترین فاصله با دستها و سر رسیده و حالت کروی دستها دقیقا توپ را احاطه کرده اند.

مرحله ارسال:

هنگامی که توپ در مناسب ترین مکان از نظر فاصله با سر قرارگرفت و بدن نیز در حال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه) و دستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف را دنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته در پاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرو را به توپ وارد میکند و نیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست).

عملکرد مفاصل در پاس پنجه:

    در پاس های کوتاه تقریبا تا 1متر ارتفاع بالاتر از تور (پاس روی سر- پاس جلو و پشت) مفاصل انگشتان و مچ دست به توپ نیرو وارد میکنند.

    در پاسهای متوسط تقریبا از 1 متر تا 4 متر ارتفاع و نزدیک به دو سر تور (نزدیک به آنتن ها) علاوه بر انگشتان و مفصل مچ دست، مفصل آرنج و کتف نیز به توپ نیرو میدهند.

   درپاس های بلند با ارتفاع و فاصله بیش از 4 متر از تمام مفاصل انگشتان، مچ دست، آرنج، بازو، کمر، زانوها و مچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

       گارد ایستاده

        گارد متوسط

        گارد نشسته

        پنجه در حال پرش

        پاس پنجه پشت

        پاس پنجه از پهلو

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۰/۲۷
saeed barzigar

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی